OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady ochrany osobných údajov

1) Čo sú osobné údaje

 • Osobným údajom sú akékoľvek informácie týkajúce sa určeného alebo identifikovateľného subjektu údajov. Subjekt údajov môže byť identifikovaný priamo alebo nepriamo na základe čísla, kódu alebo jedného alebo viacerých prvkov špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Medzi osobné údaje patria najmä kontaktné údaje fyzických osôb, jeho IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.
 • Ochrana osobných údajov je upravená zákonom č. 122/2013 Z.z.. a č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov a s účinnosťou od 25. 5. 2018 Nariadenie (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľným pohybom týchto údajov a zrušenie smernice 95/46 / ES (ďalej len “GDPR”).

2) Čo je spracovanie osobných údajov

 • Spracovaním osobných údajov je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré prevádzkovateľ alebo spracovateľ systematicky vykonáva s osobnými údajmi, automatizovane alebo inými prostriedkami, najmä zhromažďovaním, ukladaním na nosiče informácií, sprístupnením, úpravou alebo zmenou, vyhľadávaním, používaním, prenosom, šírením, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia.

3) Komu udeľujete svoj súhlas

 • Prevádzkovateľ, High Garden s.r.o., Urbárska 948/18, 971 01  Prievidza, právnická osoba podnikajúca podľa živnostenského zákona, ktorá prevádzkuje elektronický obchod “bohatazahrada” a určuje, ako budú osobné údaje spracovávané
  a za akým účelom.
 • Ak sa chcete na nás obrátiť v akejkoľvek súvislosti, napíšte, prosím, e-mail na adresu mail@bohatazahrada.sk

4) Aké osobné údaje spracovávame

 • 1. Osobné údaje zákazníkov nášho e-shopu za účelom vybavenia objednávky a náležitostí z nej plynúcich v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, IČO, DIČ. Tieto údaje spracovávame počas trvania kúpnej zmluvy a záväzkov daných zákonom
 • 2. Osobné údaje poskytnuté osobami, ktoré prejavili záujem o odber e-mailov, newsletterov, Tipov pre pestovateľov, akčných ponúk, zliav za účelom ich zaslania v rozsahu:
  • meno, priezvisko, e-mail, PSČ
  • súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom odhlasovacieho odkazu, ktorý je v každej zaslanej správe
  • tieto údaje spracovávame po dobu 10 rokov
 • 3. Osobné údaje odoslané v komentári za účelom zobrazenia vašich komentárov a kontrol spamu v rozsahu
  • e-mail, meno, priezvisko, telefón, PSČ
  • tieto údaje spracovávame počas prevádzkovania stránok
 • 4. Osobné údaje odoslané vo formulároch za účelom získania špecializované služby, participáciu v súťaži, v rozsahu
  • e-mail, meno, PSČ
  • tieto údaje spracovávame po dobu 10 rokov
 • 5. Automatizovane zbierané údaje. V prípade, že využívate naše webové stránky, môžeme zhromažďovať údaje o vašich návštevách našich webových stránkach a využívaní našich služieb. Tieto dáta zahŕňajú vašu IP adresu, správanie na našich webových stránkach a ich využitie. Tieto informácie získavame automatizovane prostredníctvom „cookies“ alebo pomocou trackovacích technológií, pretože vám chceme poskytovať čo najlepšie služby a obsah. Dĺžka spracovania takto získaných dát je po dobu 1 roka.

5) Vaše práva

 • Ak ako prevádzkovateľ spracovávame vaše osobné údaje, máte právo sa na nás kedykoľvek obrátiť a uplatniť právo na prístup
  a opravu údajov, ktoré spracovávame. Ak máte pochybnosti o tom, že vaše údaje spracovávame v súlade s právnymi predpismi, môžete požiadať o vysvetlenie alebo opravu chybného stavu, najmä požadovať blokovanie, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov alebo prípadné úplné vymazanie týchto údajov.

6) Zabezpečenie dát

 • S vašimi osobnými údajmi budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov sa používajú automatizované aj neautomatizované prostriedky. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch uložených výhradne v Európskej únii. Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického vývoja.

7) Komu môžu byť osobné údaje sprístupnené

 • Sme oprávnení na vyžiadanie tieto údaje poskytnúť príslušným štátnym orgánom, podľa zákona a vy ste s tým uzrozumený (-a).
 • Osobné údaje odovzdávame kuriérskej spoločnosti INTIME, s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivánka pri Dunaji, IČO 31 342 621 (spoločnosť UPS), ktorá využíva osobné udáje zákazníkov pre doručenie zásielok konkrétnej osobe.
 • Osobné údaje odovzdávame fakturačnej spoločnosti FACTUM s.r.o., ktorá spracuváva osobné údaje pre potreby fakturácie.
 • Osobné údaje (cookies) odovzdávame spoločnosti Google, Facebook a ostatným webovým prehliadačom, ktoré používate na svojom počítači v rámci analytických a trackovacích technológií.
 • Ak sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie alebo iných spracovateľov, aby sme uľahčili a zdokonalili spracovanie, sľubujeme, že na spracovateľa bude klásť minimálne rovnaký nárok na bezpečnosť a kvalitu spracovania, ako v čase prijatia týchto zásad.

8) Čestné prehlásenie

 • Nepracujeme so žiadnymi citlivými osobnými údajmi, tj. osobnými údajmi, ktoré vypovedajú o národnostnom, rasovom alebo etnickom pôvode, politických postojoch, členstve v odborových organizáciách, o náboženstve a svetonázore, odsúdení za trestný čin, o zdravotnom stave a sexuálnom živote subjektu, genetické údaje subjektu, či biometrické údaje.
 • Spĺňame informačnú povinnosť podľa zákona o ochrane osobných údajov.
 • Umožňujeme výkon vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov.
 • Plníme všetky ďalšie povinnosti prevádzkovateľa informačného systému a spracovávateľa osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov.

9) Záverečné ustanovenia

 • Pokračovaním užívania našich stránok vyjadrujete svoj slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný súhlas s tým, že ste boli uzrozumený(-a) so spracovaním vašich osobných údajov podľa týchto zásad a že ste boli správne informovaný(-á) o spracovaní vašich osobných údajov.
 • Sme oprávnení jednostranne meniť zásady ochrany osobných údajov podľa platných právnych predpisov a vy súhlasíte s týmto oprávnením.
 • Ak zmeníme Zásady ochrany osobných údajov, musíme vás o tejto zmene informovať s predstihom formou e-mailovej správy, ktorá bude obsahovať odkaz na nové zásady, odkiaľ si ich môžete vytlačiť alebo uložiť v elektronickej podobe.
 • Zásady ochrany osobných údajov sú vydávané v elektronickej podobe a sú prístupné na webových stránkach.
 • Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňa 25.05.2018

 

Informačná povinnosť o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

 • Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má spotrebiteľ právo, za účelom ochrany svojich spotrebiteľských práv, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 • Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), alebo iné subjekty zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR.
 • V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (www.esc-sr.sk), ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.